Często zadawane pytania: podejście firmy Indeed do ochrony prywatności

Należy pamiętać, że niniejsze Często zadawane pytania zostały udostępnione wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie stanowią one wyczerpującego wyjaśnienia ani porady prawnej. Nie uzupełniają też ani nie zastępują obowiązujących Warunków korzystania z usług, które są wiążącą prawnie umową między użytkownikiem a firmą Indeed. Zalecamy zapoznanie się z pełną treścią obowiązujących warunków.

Jak firma Indeed rozumie pojęcie ochrony prywatności?

Firma Indeed dba o ochronę prywatności wszystkich swoich użytkowników.  Zainwestowaliśmy znaczne środki, aby stworzyć globalną strukturę ochrony prywatności, która pozwala nam stosować mechanizmy ochrony prywatności od samego początku cyklu opracowywania produktów i zapewnia wszystkim naszym użytkownikom takie same prawa dostępu do swoich danych osobowych i usuwania ich. 

Bardzo cenimy sobie zaufanie, jakim obdarzają nas zarówno osoby, którym pomagamy w poszukiwaniu pracy, jak i pracodawcy, którym pomagamy znaleźć najlepszych kandydatów. W utrzymaniu tego zaufania pomaga nasza Polityka prywatności i Centrum ochrony prywatności, zapewniając wszystkim użytkownikom kompleksowy wgląd w rodzaje informacji, jakie zbieramy, oraz sposoby wykorzystywania i ujawniania tych informacji w celu globalnego udostępniania naszych produktów i usług.

Jak firma Indeed przetwarza dane użytkowników?

Sposoby, w jakie firma Indeed przetwarza dane osobowe, oraz cele, w jakich to robi, opisano szczegółowo w Polityce prywatności Indeed (na przykład w rozdziale 4, w którym wyjaśniono cele oraz sposoby wykorzystywania i ujawniania informacji). Uwzględniono tam między innymi wykorzystywanie danych do udoskonalania produktów Indeed, określania preferencji użytkowników, pomocy w wykrywaniu nieuczciwych działań oraz do określonych celów marketingowych.

Jak firma Indeed udostępnia dane użytkowników swoim podmiotom stowarzyszonym?

Jak wyjaśniono w naszej Polityce prywatności, firma Indeed udostępnia pewne dane użytkowników swoim podmiotom stowarzyszonym w celu:

 • ułatwienia poszukiwania pracy i rekrutacji przez zapewnienie większej liczbie osób poszukujących pracy dostępu do większej liczby ofert i pracodawców,
 • usprawnienia naszych usług,
 • zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników. 

Centrum ochrony prywatności HR Tech pomaga w edukowaniu użytkowników w zakresie głównych wartości związanych z ochroną prywatności obowiązujących w firmie Indeed oraz pewnych procedur udostępniania danych między stowarzyszonymi firmami i markami Indeed. 

Co to jest RODO (General Data Protection Regulation, GDPR)? 

25 maja 2018 roku Unia Europejska (UE) wprowadziła rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO.  Ustanawia ono kompleksową strukturę ochrony danych osobowych osób fizycznych, definiując ich prawa oraz obowiązki firm dotyczące przejrzystości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jak firma Indeed zapewnia zgodność z RODO?

RODO wprowadza skuteczniejsze prawa i lepsze mechanizmy ochronne dotyczące osób fizycznych, a także nakłada na firmy nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Cieszymy się, że możemy działać w interesie naszych użytkowników, dlatego wprowadziliśmy wszelkie zmiany w celu zapewnienia pełnej zgodności z RODO i jego zasadami.

W Polityce prywatności firmy Indeed, która jest łatwo dostępna dla wszystkich użytkowników, można znaleźć jasne informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych, a także różnych działań związanych z ich przetwarzaniem.

Firma Indeed stosuje również odpowiednie zasady dotyczące prywatności i wprowadziła pewne zmiany, aby umożliwić egzekwowanie dodatkowych praw użytkownika i wypełnić wszystkie swoje zobowiązania. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów takich zmian.

 • Będziemy nadal poprawiać przejrzystość i komunikację z naszymi użytkownikami, aby w najwyższym możliwym stopniu ułatwić im zrozumienie działania naszego procesu przetwarzania danych osobowych.
 • Będziemy ułatwiać egzekwowanie praw wprowadzonych przez RODO, w tym prawa osób fizycznych do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych i/lub ich usuwania na żądanie.
 • Te prawa przysługują wszystkim użytkownikom serwisu Indeed na całym świecie.
 • Będziemy w dalszym ciągu działać zgodnie z koncepcją „ochrony prywatności rozumianej domyślnie i na każdym etapie”, konsekwentnie stosując zasady prywatności określone w RODO i wprowadzając odpowiednie rozwiązania dotyczące prywatności w ramach tworzenia i obsługi naszych produktów i usług.

Co to jest ustawa California Consumer Privacy Act (CCPA)?

1 stycznia 2020 roku władze ustawodawcze Kalifornii wprowadziły ustawę California Consumer Privacy Act (CCPA).  Ustawa CCPA jest pierwszą w swoim rodzaju podstawą prawną z zakresu ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych (USA) i wprowadza nowy standard przejrzystości obowiązujący firmy gromadzące dane osobowe mieszkańców Kalifornii.  Poza innymi prawami ustawa CCPA przyznaje mieszkańcom Kalifornii nowe prawa konsumenckie dotyczące uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych zbieranych przez firmy i ich usuwania, a także określa, w jaki sposób firmy muszą uzasadniać i wyjaśniać przekazywanie danych osobowych mieszkańców Kalifornii.

Jak firma Indeed zapewnia zgodność z ustawą CCPA?

Firma Indeed podjęła szereg działań, by zapewnić zgodność z tą nową ustawą i innymi przepisami, rozszerzając zakres swojej istniejącej struktury ochrony prywatności. Oto kilka przykładów:

 • zwiększenie przejrzystości kompleksowej Polityki prywatności firmy Indeed dzięki nowemu streszczeniu, w którym zwięźle wymieniono typy danych gromadzonych przez firmę Indeed oraz wyjaśniono, w jaki sposób są one wykorzystywane i ujawniane; 
 • uruchomienie nowego Centrum prywatności, które pomaga użytkownikom poznać relacje między firmą Indeed a jej stowarzyszonymi podmiotami i markami; 
 • rozszerzenie infrastruktury zgłaszania do Indeed wniosków dotyczących praw konsumenckich o nowy formularz wniosku i bezpłatny numer telefonu na potrzeby przesyłania wniosków oraz rozszerzone mapowanie danych;
 • umieszczenie w witrynie Indeed nowych łączy w celu odzwierciedlenia podejścia do definiowania i regulowania „sprzedaży” danych użytkowników zgodnego z ustawą CCPA.

Więcej informacji dla mieszkańców Kalifornii zawiera rozdział 13 Polityki prywatności firmy Indeed.

Czy firma Indeed przesyła dane w jakikolwiek sposób, który można uznać za „sprzedaż” w świetle ustawy CCPA?

Wyjaśnienie można znaleźć tutaj.

Co to jest LGPD?

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, „LGPD”) to brazylijska ustawa o prywatności ustanowiona w celu regulacji przetwarzania danych osobowych poprzez zapewnienie zasad, których powinny przestrzegać firmy. Ta ustawa dotyczy danych gromadzonych lub przetwarzanych na terenie Brazylii lub danych przetwarzanych na potrzeby oferowania towarów lub usług osobom w Brazylii.

Jak firma Indeed zapewnia zgodność z ustawą LGPD?

Firma Indeed stosuje globalne podejście do ochrony prywatności użytkowników i ich praw gwarantowanych przez akty prawne takie, jak ustawa LGPD. Indeed i powiązane strony zapewniają użytkownikom przystępny sposób korzystania z praw gwarantowanych na mocy ustawy LGPD, w tym prawa dostępu do danych osobowych i ich usuwania. Firma Indeed podjęła też działania w celu zapewnienia zgodności z innymi wymogami ustawy LGPD, jak np. wyznaczenie inspektora ochrony danych czy zapewnienie odpowiedniej przejrzystości.

Jak firma Indeed zarządza przekazywaniem danych osobowych z Europy?

Firma Indeed pomaga użytkownikom w znalezieniu pracy, korzystając z systemu zaprojektowanego i stworzonego w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym nasze działania obejmują przekazywanie danych osobowych użytkowników z UE i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Firma Indeed stosuje różne obowiązkowe mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych podczas przekazywania ich poza granice UE. 

W razie potrzeby firma Indeed stosuje umowy o przekazywaniu i przetwarzaniu danych, w których uwzględnia się standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską oraz środki ochrony przewidziane w rozdziale V (oraz w stosownych przypadkach art. 28) rozporządzenia RODO. Przepisy te określają wymogi dotyczące ochrony danych obywateli UE mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

Ponadto centrala Indeed, Inc. przestrzega ram prawnych programów Tarcza Prywatności UE-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Ponadto centrala Indeed Inc. uzyskała certyfikat zgodności z zasadami Tarczy Prywatności dotyczącymi powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych, ograniczenia celu, dostępu, korekty, egzekwowania i odpowiedzialności ogólnej. Więcej informacji na temat przestrzegania przez firmę Indeed zasad programu Tarcza Prywatności zawiera rozdział 11 naszej Polityki prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach Tarczy Prywatności, kliknij tutaj. Nasz certyfikat znajdziesz tutaj.

W jaki sposób niedawne orzeczenie sądu w sprawie Tarczy Prywatności wpływa na firmę Indeed?

Firma Indeed traktuje prywatność swoich użytkowników bardzo poważnie. Dotyczy to także zapewnienia odpowiedniej ochrony w odniesieniu do przekazywania danych osobowych europejskich użytkowników do Stanów Zjednoczonych, będącego przedmiotem niedawnego orzeczenia sądu.

W tym celu w odniesieniu do przekazywania takich danych firma Indeed wprowadziła podwójną ochronę, obejmującą zarówno standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, jak i zasady Tarczy Prywatności. W obliczu orzeczenia sądu przekazywanie takich danych będzie nadal podlegać standardowym klauzulom umownym przyjętym przez Komisję Europejską, które, zgodnie z potwierdzeniem sądu, zachowują ważność.

Jakie informacje firma Indeed przekazuje dostawcom usług?

Indeed może korzystać z usług osób trzecich w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością, ulepszania Witryny i naszych usług, produktów i funkcji, ochrony naszych użytkowników i lepszego poznania ich potrzeb oraz optymalizowania usług i jakości korzystania z nich przez użytkowników. W ramach świadczenia usług firmy te mogą mieć dostęp do danych osobowych, co może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do innych krajów. Takie przekazywanie odbywa się wyłącznie w celach określonych w rozdziałach 4, 5 i 9 niniejszej Polityki prywatności, w stosownym i wymaganym zakresie. Firmy te są również zobowiązane do traktowania takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w zakresie przekazywania i dowolnego przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie.

Ma to na celu między innymi: ulepszanie usług świadczonych na rzecz użytkownika; dbałość o jakość oraz ochronę użytkowników; obsługę płatności (w stosownych przypadkach); ułatwienie użytkownikom logowania za pośrednictwem kont innych firm; lub zrozumienie i optymalizację doświadczeń użytkowników.

Jakie informacje są udostępniane osobom trzecim w przypadku zainstalowania aplikacji Indeed?

Aby umożliwić świadczenie na rzecz użytkownika określonych usług oraz obsługę przypisywania reklam, podczas instalowania, pobierania lub używania aplikacji Indeed dane użytkownika mogą być w ograniczonym zakresie udostępniane określonym usługodawcom. Dane te mogą obejmować adres IP lub inny unikalny identyfikator oraz dane dotyczące instalacji aplikacji Indeed.

Może się to odbywać w różnych celach, włączając w to ułatwienie użytkownikowi logowania się za pośrednictwem kont innych firm. Udostępnianie danych może również służyć Indeed do poznania i optymalizacji całego doświadczenia użytkowników, ponieważ pomaga nam: (i) dowiedzieć się, jak użytkownicy trafiają do witryny Indeed; (ii) dokładniej mierzyć skuteczność naszych reklam; oraz (iii) rozpoznawać przypadki, gdy użytkownik korzysta z witryny Indeed za pomocą różnych urządzeń.

Gdy użytkownik pobiera lub instaluje aplikację Indeed, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego dane osobowe mogą być przekazywane tym dostawcom usług. Ponadto użytkownik akceptuje Zasady dot. plików cookie, Politykę prywatności i Warunki korzystania z usług Indeed. Informujemy, że użytkownik może w dowolnej chwili skorzystać z przysługujących mu praw, zgodnie z rozdziałem 10 niniejszej Polityki prywatności, w tym z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu.

Przykładowe typy technologii, które mogą obsługiwać takie zachowanie, to piksele, fragmenty kodu JavaScript lub pliki cookie.

Jak osoby fizyczne mogą składać wnioski o dostęp do danych osobowych?

Użytkownicy witryny Indeed mogą uzyskiwać dostęp do większości swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed w tej Witrynie. 
W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń zachęcamy do skontaktowania się z nami tutaj.  Można również złożyć formalny wniosek o dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed. Proces ten został opisany w rozdziale 10.4 naszej Polityki prywatności.

Jak osoby fizyczne mogą składać wnioski o usunięcie danych osobowych?

Użytkownicy witryny Indeed mogą edytować i aktualizować większość swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed w Witrynie. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń zachęcamy do skontaktowania się z nami tutaj. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej metody, może też złożyć formalny wniosek o usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Indeed. Proces ten został opisany w rozdziale 10.5 naszej Polityki prywatności.

Jak osoby fizyczne mogą korzystać z innych praw określonych w RODO?

Użytkownicy platformy Indeed mogą skorzystać z prawa do korygowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub wyrażenia braku zgody na ich przetwarzanie. W razie takiej potrzeby prosimy o kontakt z nami tutaj lub w sposób określony w rozdziałach 10.1 oraz 10.2 naszej Polityki prywatności.

Jak anulować subskrypcję wiadomości marketingowych od firmy Indeed?

Aby zrezygnować z otrzymywania określonego typu marketingowych wiadomości e-mail od firmy Indeed, można kliknąć opcję „Anuluj subskrypcję” (lub jej odpowiednik). Należy pamiętać, że spowoduje to rezygnację z otrzymywania tylko tego konkretnego typu wiadomości marketingowych. 

Aby zmienić ustawienia wszystkich powiadomień Job Alert, można kliknąć opcję „zarządzaj subskrypcjami” (lub jej odpowiednik) w celu dostosowania subskrypcji. Subskrypcje (dotyczące powiadomień Job Alert, polecanych ofert pracy i innych powiadomień) można znaleźć i dostosować w panelu konta. Aby je zmienić, można też skontaktować się z obsługą klienta Indeed.

Można ponadto zrezygnować z otrzymywania wszystkich wiadomości marketingowych lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie na podstawie zgody, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (przy wysyłaniu wiadomości e-mail z podanego adresu e-mail należy usunąć spacje). W treści wiadomości należy szczegółowo wskazać, których czynności dotyczy wycofanie zgody. Postaramy się zrealizować prośbę użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe, i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwracamy uwagę, że możemy nadal wysyłać do użytkownika inne wiadomości, takie jak wiadomości administracyjne.

Jak długo firma Indeed przechowuje dane osobowe?

Firma Indeed przechowuje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których dane są gromadzone lub przetwarzane (zgodnie z zapisami naszej Polityki prywatności), bądź w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego. Na przykład dokumentacja zawierająca szczegóły transakcji i/lub relacji biznesowych jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, których obowiązkowy okres przechowywania wynikający z wyżej wymienionych zasad się zakończył, są usuwane przez Indeed z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów prawa. 

Jakie środki bezpieczeństwa stosuje firma Indeed?

Firma Indeed stara się stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, by chronić kontrolowane przez siebie dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zniszczeniem i przypadkową utratą, ale należy pamiętać, że żadna metoda przesyłania przez Internet ani przechowywania elektronicznego nie jest całkowicie bezpieczna.  Metody stosowane przez firmę Indeed różnią się w zależności od rodzaju danych, sposobu ich przetwarzania, potencjalnego ryzyka i dostępnej technologii. 

Firma Indeed ma certyfikat zgodności z zasadami programu Tarcza Prywatności UE-USA i przestrzega zawartych w nim ustaleń w zakresie przesyłania danych osobowych. Przestrzega także wymogów RODO dotyczących przesyłania danych osobowych swoim podmiotom stowarzyszonym oraz osobom trzecim.

Więcej informacji o działaniach, jakie podejmujemy, a także rady dotyczące działań, jakie użytkownik może podjąć w celu ochrony swoich danych osobowych podczas poszukiwania pracy, można znaleźć na naszej stronie dotyczącej bezpieczeństwa.

Czy RODO wpływa na sposób korzystania z Indeed CV?
CV oznaczone jako „publiczne” będą nadal dostępne w bieżącej postaci zgodnie z naszymi warunkami świadczenia usług. Firma Indeed wprowadziła niezbędne, opisane powyżej zmiany w celu zapewnienia zgodnego z przepisami przetwarzania danych z uwzględnieniem RODO oraz praw naszych użytkowników.

Czy firma Indeed przestrzega międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony prywatności? 

Firma Indeed traktuje prywatność użytkowników bardzo poważnie, inwestując w ramach ogółu naszych starań znaczne środki w ochronę danych osobowych. Obejmuje to baczne monitorowanie zmian międzynarodowych reguł ochrony prywatności oraz dążenia do dostosowywania się do tych reguł. Bardzo cenimy sobie zaufanie, jakim obdarzają nas zarówno osoby, którym pomagamy w poszukiwaniu pracy, jak i pracodawcy, którym pomagamy znaleźć najlepszych kandydatów. Działania podejmowane w celu utrzymania tego zaufania oraz ochrony danych użytkowników zostały opisane w naszej Polityce prywatności.

Gdzie znajduje się główna siedziba firmy Indeed na potrzeby RODO?

Jak opisano w Polityce prywatności Indeed, dane osobowe osób poszukujących pracy oraz pracodawców z Unii Europejskiej są przekazywane firmie Indeed Ireland Operations Limited („Indeed Irlandia”). Główna siedziba firmy Indeed na potrzeby RODO znajduje się w Irlandii, a naszym głównym ciałem nadzorującym jest irlandzka komisja ds. ochrony danych (Irish Data Protection Commission).

Co firma Indeed zrobiła w kwestii ochrony prywatności, aby przygotować się na brexit?

Firma Indeed podjęła odpowiednie działania, by zapewnić nieprzerwaną ochronę danych osobowych swoich użytkowników. Przykładowo w stosownych przypadkach zawarliśmy umowy o przesyłanie i przetwarzanie danych, aby chronić dane osobowe przesyłane do Wielkiej Brytanii, jeśli przestaną w niej obowiązywać europejskie zasady ochrony danych.